UMSAMO: ukuchaza kancane ngenkolo nokufinyelela kumdali.

Umsamo indlela yokuxumana noMdali. Abantu abaningi sebathatha Umsamo njengendawo… Yebo ikhona indawo ekuthiwa ngumsamo, kodwa nje lendawo iqanjwa nje ngomsebenzi wayo… Ziningi ke izindlela ezaziwayo zomsamo, bayakhuleka abanye, baHlabe izilwanyane ezihluka hlukene abanye, bafunde abanye, bazitomule abanye,  futhi abanye bazincisha ukudla nokunye okuningi.
Izinkolo zonke zomhlaba jikelele zithembisa ukubuyisela ukuxhumana okuthizeni okwalahlekela abantu… Lokho ngamasiko (rites and rituals). Kuthi ungayenza lokhu, nalokhuyana, ukuxhumana kuyabuyiseka. Abhadi, nokunye okunga hambi kahle kufanele kulunge. Lokhu kuthembisa kumayelane nokupheleliswa komuntu…. Ziningi leziNdlela… Sizozixoxa ngelinye ilanga. 

Umphefulo womuntu wawuhamba nje, ungasindwa yinyama… Ngoba sasingoNkulunkulwana… Siphila singadingi ukuthatha impilo kwenye into ephilayo. Sidla imifino nezilwane nje, sithatha impilo kuzo ziyifake kithi… Lokhu kuthiwa Yi-carnal incarnation… Lokhu kuyachazeka ngokwe biology. Yingakho kunalaba abazincisha ukudla isikhathi esithize ukuthize bakwazi ukuxhumana noMdali ngokwe “fasting”…. Lokuzincisha kuningi kuzinkolo zonke.

Umuntu wayengumoya… Bahlukana noMdali nje, zizathu thizeni, umoya womuntu Wabanomzimba wenyama… Lokho ke, sikubona ngenkaba (bellybutton),  ukuthi wonke umuntu ozelwe ngenyama uzalwa owesifazane… Kuyonqunywa inkaba Leo… Kwenziwe lokho kufanele Kwenziwe. Yisona lesi isono samandulo… Ongukuthi, ngeke uphile ngenyama ungenaso lesisilonda senkaba. Ngesiszulu inkaba yimvelaphi, lasisuka khona…  Khona la esibuya umasihlezi Kumama esibelethweni. Ngoba sasingumoya siphila ngimoya, sehliswa kudala, kodwa Umsamo, ukuxhumana noMdali kuningi… Zindlela zinye ziyagxekwa ngabakholwa ngokwehlukana. Kodwa Isono semvelo nakolungilelo sikhona… Asisho futhi ukuthi umuntu uyakholwelwa okuthizeni nomaCha. Lesisino akusona isiqalekiso esingasuleki. Futhi asikho uma ungafuni ukusibona, uzophila kubemnandi, kodwa uma wazi… Nakhona kubamnandi ngoba wambulelwa okuhle.

Sikhula nje, sitshelwa ngoCansi, siyaxhwayiswa ngalo… Kuthiwa kuyisono umangashadile. Kodwa sizalwa nazo lezitho zocansi… Kungani, kuthiwa kungadlawla ngazo lezitho ezinamagama Angaka, amanye amnandi amanye ayathusa futhi asentshenziselwa inthlamba. Owesilisa noweSifazane bazohlangana babambane ezantsi ngokwazi ukuthi kunokuxhumana NoMdali dlela thizeni…  Lokhu kunafanekiswa ne”Foreplay”… Lokho besekuyenza Lula ukuthi sifike esmeni se Ur’Gasm (orgasm)… Lokhu kuxhumana kula kuloyomzuzu… Lowonzumu umzimba Umsamo esingena khone ukuxhumana noMdali. Bese umakonke kuhambe kahle kwadlulela, kwenzeka isimanga, kudaleka ingane. Okubalulekile, ukuthi kuyadaleka ngalesosikhathi, kusho ukuthi noMdali usuke ekhona kuleyo ndawo… Kuthiwa kungadaleka yinoma yini oyifunayo kuloyomzuzu… Kakhulu umanenze lokuXhumana kwenzeke sikhathi sinye… (Simultaneous orgasm)
Inkaba yiyona esixhumana noMama  uma siphila singekaphili… Lokho kushoukuthi inyama yethu, ingeke pheleliswe, Siphila ngomoya, ukudla singakudli kodwa sondleka, sinakekelwe ngumama yena owaziyo okusifanele. Kwakunjalo nakithi kulesisikhathi siba yinyama…  Kwakukhona laba abebazi kwenzakalani, futhi sidingani, isikhathi lesi samathongo wakudaladala… Omvelinqangi, Osomandla, oNomkgwebulana… Bathathu laba kodwa umasebdphele bangu7. 

Owesifazane usuke enomdali ezinyangeni eziwu9 ekhulelwe… Lesi sikhathi umuntu uqala ayihlwili (single cell), libeKabili, libeKane, kanjalo sizesibe a multi-cell organism. Lokhu ke, kungafaniswa nesikhathi umuntu waye phila, ngomdali, kumdali… Ukukhuliswa lokho okuthiwa yiEvolution… Kuzekufinyele sikhathi sokuzalwa la esengazikhethela ukubuyela kumdali… Nakhona ngokwazi. Kodwa ubuyela kanjani, umausukhulile kumama wakho? Kuxhumaneka kanjani… Umsamo yiyona ndlela. KumaChristu, Umsamo igazi elachithwa esiphambanweni, kulaba abakwiAfrican religion bona, banamathongo abo… Aficwa ngokuhlaba. Kodwa yibaphi, abaphethe yona ndlela? Ubuyela kumdali ngokuthanda umakhelwane wakho no kuhlonipha uyise NoNyoko njengoNkulunkulwana. 
Umakhelwane yiloyo naloyo esiphilisana, sazana nabo…. Sishada nabo, sisebenza nabo. Umakhelwane wuyena uyise nonyoko, abehlukile neze.

Into eyaziwa ngokuthi “Umshado” ( ibuya ngokucabanga kwam ekutheni “um-shaddie-eie” inxenye yoKwenziwa kwezitho zethu zocansi ukuthi sikwazi ) yezinye yalezindlela… Amakholwa kuKristu asé thata lona lolwazi… Alenza esuwazi manje njenge “Marriage” the Holy bounds as that which sancifies sex. Lokhu kuhlangana kowesilisa no wesifazane ukuphelisa komuntu… Ukuhlangana kwenkaba ukuze kwenzeke omunye umuntu… Yilona lwazi esafihlelwa lona, ukuthi sazi kuneziDlela zokubamba, amakholwa KuKama-sutra babeshumayela lelivangeli. Kodwa kunabantu abazoBamba… Akubambi yinoma ngubani… Ngoba Lokukuxhumana kuyinaphakade…(amachristu akhuluma ngama Soul-ties). Kodwa ngoba siphila ngenyama kunokuxolelwa ngomusa, kodwa Kuqala ngokwazi imizimba yethu, ikuthi ikwazi ukwenza ini, noBani…(kubalekile lokhu, ngoba kunemigomo nemilandela)

Hlonipha uyihlo noNyoko… Wonke umuntu okhona emhlabeni uphelelisiwe ngoba wenziwe nguyise noNina… Ebese eba ngumuntu, uphelelisiwe… Uma ethola ingane naye uba Uyise kwingane omunye abeNguNina… Izingane ezethu sonke, ngoba sonke singabantu, sinethongo linye. 

Kumele sihloniphane thina, kanjalo sihlonipha amathongo nakho Konke kukamdali… Umdali uqobo. Kumele siphile kumdali, And thus the need for Ascension. Ukuxhumana nomdali ikungathekwa lokhu kubhaliwe kwisibhakabhaka , kwinyanga, nakuzinkanyezi zimilile ingunaphakade, ihlobo nobusika buyadlula imimyaka neminyaka neminyaka.

Okunye kuthathiwe kwizimfundiso zika V.V.O Mkhize. Ongufundisa engazi laAkhona… Uhlanya lokuqala elachaza imfihlo yobaphila kudala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s